STRATEJİK PLAN - Hemşirelik Bölümü
STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN

 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1

Bilimsel alandaki çalışmaları ve faaliyetleri ile ulusal ve özellikle uluslararası düzeyde tanınmak

 

 

 

Hedef-1

1.      Araştırmaların niceliğinin ve niteliğinin  artırılması

2.      Ulusal öncelikli konulara ilişkin araştırmaların artırılması

3.      Deneysel araştırmaların artırılması

4.      Multidisipliner çalışmaların artırılması

5.      Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın sayısının artırılması,

6.      Etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın sayısının artırılması,

7.      Yayınlara yapılan atıf sayısının artması,

8.      Araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası işbirliği yapılması,

9.      Ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlanması,

10.  Ulusal ve uluslararası dergilerde editor ve hakem olarak görev alan öğretim üyesi sayısının artırılması,

11.  Öğretim üyelerinin uluslararası dergilerde hakem olarak görev alması

 

Stratejik Amaç-2

Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu, yaratıcılığın ve yaşam boyu öğrenmenin desteklendiği öğrenci merkezli eğitim vermek.

Hedef-2

 1. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlayan çalışmalar yapılması
 2. Araştırma projelerinin ve lisansüstü tezlerin hemşirelik uygulamalarına yönelik olması
 3. Lisansüstü tezlerin yayınlanması
 4. Araştırma sonuçlarının Sağlık Bakanlığı, hastane, aile merkezleri gibi ilgili taraflarla paylaşılması
 5. Araştırma sonuçlarının kullanımı konusunda uygulama alanıyla işbirliği yapılması
 6. Öğrencilerin araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde sunması
 7. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programı çerçevesinde lisans, yüksek lisans / doktora öğrencilerinin farklı ülkelerle olan işbirliklerini arttırmaya yönelik yabancı öğrenci geliş sayılarının arttırılması
 8. Öğrencilerin öğretimlerinin geliştrilmesine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite çalışmaları çerçevesinde denetlenmesi

9.      Eğitim-öğretim faaliyetlerinde performasın arttırılmasına yönelik öğrencilerinde görüşlerini paylaşabilecekleri platformların oluşturulması

Stratejik Amaç-3

Öğrenci gelişimini desteklemek

 

 

Hedef-3

1.   Öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılması yönünde destek – ödül sistemlerinin geliştirilmesi

2.   Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerinin desteklenmesi

3.   Öğrencilerin akademik gelişmelerinin sağlanması yönünde öğrenme ortamlarının geliştirilmesi

4.   Öğrencilerin kongre, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlere katılmalarının desteklenmesi

5.   Öğrenci topluluklarının oluşturulmasının desteklenmesi

6.   Öğrencilerin gelişiminde yaşanan problemlere yönelik geribildirimlerinin alınması

7.   Mezun öğrencilere yönelik iş alanlarının tanıtılması ve iş bulma desteğinin geliştirilmesi

Stratejik Amaç-4

Lisansüstü eğitimi geliştirmek ve sürdürmek

 

Hedef-4

1.      Hemşirelik bölümü olarak tek program yerine anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması

2.      Yüksek lisans / doktora programlarının kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

3.      Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin farklı uzmanlık alanlarından öğrencilerle ortak ders almalarını sağlanması

4.      Uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle ortak lisans ve lisansüstü dersler yürütülmesi.

5.      Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programı çerçevesinde yüksek lisans / doktora öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanmasının sağlaması

 

Stratejik Amaç-5

Yeniliğe ve değişime açık eğiticileri bünyesinde barındırmak

 

     

   

Hedef-5

 1. Müfredat programının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 2. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programı çerçevesinde lisans öğrencilerine uluslararası deneyim kazandırılması
 3. Akademik personel planlamasını yapmak, her anabilim dalında öğretim elemanı sayısının artırılması
 4. Öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme, araştırma, öğretim yöntemleri vb. konularda hizmet içi eğitim almalarının sağlanması
 5. Her öğretim döneminde öğretim elemanının alanlarında çalışmalar yapmak üzere yurtdışındaki öğretim kurumlarına gönderilmesi
 6. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik faaliyetlere katılmasının desteklenmesi
 7. Ders notlarının web’de yayınlanması
 8. Öğrenci değerlendirme formlarının güncelliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
 9. Öğrencilerin bilimsel etkinliğe katılması
 10. Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımlarının desteklenmesi
 11. Kaynak kitap sayısının artırılması
 12. Öğrencilerin mesleği ile ilgili yabancı dildeki yayınları takip etmesinin sağlanması
 13. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğinin artırılması
 14. Yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı hareketliliğinin sağlanması
 15. Yılda en az bir kez öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bir arada yer aldığı eğitim-öğretim faaliyetlerinde yeniliklerin sürdürülmesine yönelik toplantı yapılması

 

Stratejik Amaç-6

Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunacak lider bireyler yetiştirmek

 

Hedef-6

 1. Öğrencilerin mesleki ve sosyal örgütlere aktif katılımlarının sağlanması
 2. Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik konuların artırılması
 3. Uygulama alanlarında liderlik becerilerini arttırıcı vaka örnekleri verilmesi ve liderlik pozisyonunun sağlanması

Stratejik Amaç-7

Toplumun değişen sağlık gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermek ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinde etkin rol almak

 

Hedef-7

 1. Toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunulması
 2. Müfredat içeriğinin toplumun sağlık sorunları doğrultusunda düzenlenmesi
 3. Topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık sorunları hizmetleri sunulması
 4. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb. sağlık ve eğitim plan politikaların oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması
 5. Hemşirelik uygulamalarına yönelik yapılan faailiyetler için sosyal içerikli yılda bir kez topluma açık alanlarda bilgilendirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunulması